A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

KADAR BAYARAN PENDAFTARAN PENTADBIRAN TANAH NEGERI JOHOR 
SUSUNAN V - BAYARAN PEJABAT KAEDAH-KAEDAH TANAH JOHOR (PINDAAN) (NO.1) 2004 BERKUATKUASA MULAI 1 JANUARI 2005

 

JADUAL BAYARAN PENDAFTARAN

(Sila rujuk Kaedah-Kaedah Tanah Johor (Pindaan) (No. 1) 2004 dalam “Schedule 6 Table V - Office Fees” bagi lain-lain urusan yang tidak dinyatakan di sini)

PERIHAL

BORANG KTN

KADAR BAYARAN

Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan

Perakuan Jualan oleh Mahkamah

Perakuan Jualan oleh Danaharta

Dimana nilaian tanah:-

14A

16F

1(B)B

(RM)

kurang RM 25,000

 

50.00

melebihi RM 25,000 hingga RM 50,000

 

80.00

melebihi RM 50,000 hingga RM 100,000

 

150.00

melebihi RM 100,000 hingga RM 200,000

 

300.00

melebihi RM 200,000 hingga RM 300,000

 

600.00

melebihi RM 300,000 hingga RM 400,000

 

1500.00

melebihi RM 400,000 hingga RM 500,000

 

2000.00

melebihi RM 500,000 dan ke atas

+tambahan RM100.00 dikenakan  bagi setiap tambahan nilaian RM50,000 atau sebahagian selepas RM500,000

 

2000.00+

Pindahmilik Tanah kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor atau Perbadanan Setiausaha Kerajaan Johor

14A

Kecuali

Pindahmilik  Rumah Kos Rendah (tidak melebihi RM25,000 seunit dan tertakluk kepada syarat)

14A

10.00

Pindahmilik Tanah kepada Benefisiari

14A

60.00

Pindahmilik Gadaian

14B

60.00

Pajakan Tanah/Pajakan Kecil Tanah

15A/15B

150.00

Penyerahan Balik Pajakan

15C

50.00

Gadaian Menjamin Wang Pokok*

16A

60.00

Gadaian Menjamin Wang Bermasa*

16B

60.00

Melepaskan Gadaian*

16N

60.00

(*Gadaian atau Melepaskan Gadaian bagi Pinjaman Perumahan Kerajaan dikecualikan bayaran)

 

 

Menangguhkan Gadaian

16C

100.00

Pemberian Ismen

17A/17B

100.00

Melepaskan Ismen

17C

100.00

Tenansi/Sewaan Bebas Daftaran

-

60.00

Pembatalan Gadaian

18B

60.00

Kaveat Persendirian

19B

150.00

Permohonan Memotong Kaveat Persendirian

19H

100.00

Permohonan Menarikbalik Kaveat Persendirian

19G

60.00

Pembatalan Ismen

18D

60.00

Kaveat Pemegang Lien

19D

150.00

Menarikbalik/Pembatalan Kaveat Pemegang Lien

-

60.00

Perletakhakan Berkanun

30A/30B

60.00

Perletakhakan kepada Danaharta

-

60.00

Perintah Perletakhakan oleh Mahkamah

-

60.00

Pembatalan Pajakan/Pajakan Kecil

18A

60.00

Perintah Larangan oleh Mahkamah

-

100.00

Perlanjutan Tempoh Perintah Larangan

-

60.00

Perlanjutan Tempoh Kaveat Persendirian

-

60.00

Pendaftaran sebagai Pemegang Amanah

-

50.00

Pindahan kepada Pemegang Harta akibat Bankrap

-

60.00

Permohonan Tukar Nama

-

100.00

Permohonan Tukar Alamat

27A

Kecuali

Turunmilik sebagai Wakil (Geran Probet/L.A.)

-

60.00

#Kadar bayaran bagi hakmilik yang berikut dalam satu suratcara/borang/urusan

-

30.00

Memfailkan Suratkuasa Wakil

-

60.00

Mancatatkan Suratkuasa Wakil dalam suratcara

-

30.00

Memfailkan Surat Ikatan Amanah

 

60.00

Memfailkan Surat Akuan Berkanun

-

60.00

Memfailkan Surat Kebenaran

-

60.00

 

 

 

BAYARAN-BAYARAN URUSAN PEROLEHAN  HARTANAH OLEH KEPENTINGAN ASING

Bayaran

Amaun (RM)

Daftar Permohonan

RM 1000.00 / hakmilik

Bayaran Kelulusan

-

Bayaran lanjut tempoh

kelulusan

RM 1000.00 / hakmilik

Bayaran Rayuan Permohonan Yang Ditolak

RM 2,000/ hakmilik

*2% daripada harga Jualbeli/ nilai pajakan sebagaimana surat Perjanjian Jualbeli/ Pajakan atau minima

 

 


Go to top