A- A A+
Menu
Menu

Log Masuk

TAJUK DOKUMEN

TAJUK PEKELILING

PEKELILING PTG JILID 1 /

1947-1964

 MAKLUMAT PEKELILING

PEKELILING PTG JILID 2 /

1965 - 1985

 MAKLUMAT PEKELILING

PEKELILING PTG JILID 3 /

1986 - 1994

 MAKLUMAT PEKELILING

PEKELILING PTG JILID 4 /

2001 - 2014

 MAKLUMAT PEKELILING

PEKELILING PTG  BIL 1/ 1987

PENURUNAN KUASA KEPADA P.T.G. DAN P.T.D.- P.T.D.

PEKELILING PTG  BIL 2/ 1987

PENGENAAN BAYARAN PENDAFTARAN DI BAWAH

SEKSYEN 124(A)(B) DAN (C) KANUN TANAH NEGARA

PEKELILING PTG  BIL 3/ 1987

PEMILIKAN TANAH OLEH BUKAN WARGANEGARA

PEKELILING PTG  BIL 4/ 1987

MENGENAKAN DENDA KEPADA TUAN TANAH YANG TELAH MENJUAL TANAH MEREKA YANG MEMPUNYAI SEKATAN KEPENTINGAN TANPA TERLEBIH DAHULU MENDAPATKAN KEBENARAN PENGUASA NEGERI

PEKELILING PTG  BIL 1 / 1988

PANDUAN PROSIDUR MENGEMASKINIKAN PERUBAHAN MAKLUMAT DOKUMEN HAKMILIK DAN CUKAI TANAH KEPADA SISTEM DOKUMEN HAKMILIK TANAH DAN PENTADBIRAN CUKAI TANAH BERKOMPUTER

PEKELILING PTG  BIL 2 / 1988

TATACARA MENGELUARKAN HAKMILIK TANAH YANG DIWAKAFKAN DI BAWAH ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

PEKELILING PTG  BIL3 / 1988

TAMBAHAN KEPADA TAFSIRAN TANAH KOCEK

PEKELILING PTG  BIL4 / 1988

PREMIUM UNTUK KELAPA SAWIT DAN GETAH BAGI

TANAH-TANAH YANG DIKURNIAKAN KEPADA SWASTA

PEKELILING PTG  BIL5 / 1988

DASAR PENGURNIAAN TANAH BAGI PERUSAHAAN

TERNAKAN IKAN, KETAM, UDANG DAN KERANG.

PEKELILING PTG  BIL7 / 1988

DASAR MENGENAI SYARAT-SYARAT DAN PREMIUM

BAGI KELULUSAN SAMBUNGAN PAJAKAN

PEKELILING PTG  BIL8 / 1988

TANAH YANG DILIPUTI AIR –

TINDAKAN LELONG RAYA

PEKELILING PTG  BIL9 / 1988

PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN BALIK

TANAH 1960 BAGI TANAH DALAM KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK.

PEKELILING PTG  BIL10 / 1988

BUKU PANDUAN KERJA BAGI PEGAWAI-PEGAWAI PETEMPATAN

PEKELILING PTG  BIL11 / 1988

PENGELUARAN BAHAN BATUAN

PEKELILING PTG  BIL12 / 1988

MEMASUKKAN KAVEAT PENDAFTAR OLEH FELCRA

PEKELILING PTG  BIL13 / 1988

LAPORAN BULANAN PENTADBIRAN TANAH

PEKELILING PTG  BIL14 / 1988

LAPORAN TAHUNAN BAGI PEJABAT-PEJABAT TANAH

DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM

PEKELILING PTG  BIL15 / 1988

SERAHBALIK KURNIASEMULA –

KAJIAN SEMULA DASAR

PEKELILING PTG  BIL16 / 1988

INSENTIF BAGI MENGGALAKKAN BAYARAN

CUKAI DALAM TAHUN 1989

PEKELILING PTG  BIL17 / 1988

KUTIPAN BAYARAN KURNIAAN TANAH

PEKELILING PTG  BIL1 / 1989

TATACARA PENYEDIAAN PELAN

PEKELILING PTG  BIL2 / 1989

TAFSIRAN MELAYU DIBAWAH ENAKMEN

RIZAB MELAYU TAHUN 1936

PEKELILING PTG  BIL2 - PINDAAN / 1989

PINDAAN / PEMBETULAN KEPADA PEKELILING P.T.G. J. BIL. 2 / 1989

TAFSIRAN MELAYU DI BAWAH ENAKMEN RIZAB MELAYU TAHUN 1936

PEKELILING PTG  BIL3 / 1989

PERATURAN BARU MENGENAI CARA PEMBAYARAN ROYALTI EKSPORT BAHAN BATUAN.

PEKELILING PTG  BIL 1 / 1990

PERLAKSANAAN KAEDAH BARU PENGKELASAN

FAIL PERMOHONAN TANAH OLEH INDIVIDU

PEKELILING PTG  BIL2 / 1990

MELESENKAN SEGALA BINAAN SEMENTARA DI LAUT

UNTUK MENANGKAP IKAN

PEKELILING PTG  BIL3 / 1990

PERATURAN-PERATURAN MENGENAI PENURUNAN

KUASA KEPADA PENGARAH TANAH DAN GALIAN

DAN PENTADBIR TANAH DAERAH MENGENAI

KURNIAAN SEMULA TANAH

PEKELILING PTG  BIL 4 / 1990

TATACARA PENGGUNAAN SURAT-SURAT AKUAN

PENYERAHAN TANAH BAGI KES-KES PERMOHONAN SEMULA.

PEKELILING PTG  BIL 5 / 1990

DASAR MENGENAI PENGURNIAAN

TANAH UNTUK PAM MINYAK

PEKELILING PTG  BIL 6 / 1990

ISU-ISU MENGENAI PROSES SERAHBALIK

DAN KURNIASEMULA

PEKELILING PTG  BIL 7 / 1990

TINDAKAN MENYELESAIKAN TUNGGAKAN

PERMOHONAN-PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA

PEKELILING PTG  BIL 8 / 1990

PERATURAN MENGENAI PENGELUARAN HASIL BALAK

KEATAS TANAH-TANAH YANG DIKURNIAKAN

PEKELILING PTG  BIL 9 / 1990

TATACARA PENYAMPAIAN KELULUSAN

TANAH-TANAH KERAJAAN

PEKELILING PTG  BIL 10 / 1990

GARIS PANDUAN MENYELESAIKAN TUNGGAKAN

PENDAFTARAN HAKMILIK TETAP

PEKELILING PTG  BIL 11 / 1990

KADAR-KADAR BARU LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA BAGI TANAH KERAJAAN

PEKELILING PTG  BIL 12 / 1990

PENENTUAN KRITERIA PENGURNIAAN TANAH

KEPADA KAKITANGAN KERAJAAN

PEKELILING PTG  BIL 13 / 1990

PINDAAN KADAR BAYARAN PREMIUM

PEKELILING PTG  BIL 1 / 1992

PENGGUNAAN BORANG J18A, J18B, J18C

( ARAHAN PERUBAHAN ) DI PEJABAT-PEJABAT

TANAH NEGERI JOHOR

PEKELILING PTG  BIL 1 / 1993

PEMBEKUAN SEMENTARA

LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA

PEKELILING PTG  BIL 1 / 2001

GARIS PANDUAN KEPADA JABATAN-JABATAN TEKNIKAL

SEMASA MENYEDIAKAN ULASAN PERMOHONAN SERAHBALIK

KURNIA SEMULA BERKAITAN DENGAN MASALAH

KELEMBAPAN EKONOMI SEMASA DAN PENAWARAN

BERLEBIHAN TERHADAP RUANG-RUANG

KOMERSIAL, RUANG PEJABAT DAN RUMAH KEDAI.

PEKELILING PTG  BIL 2 / 2001

MEMASUKKAN SYARAT KELULUSAN DALAM

PERAKUAN PERMOHONAN SERAHBALIK KURNIA SEMULA

UNTUK TUJUAN PEMBANGUNAN DAN PERINDUSTRIAN

BAGI TANAH-TANAH YANG TERLETAK DILUAR

KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

PEKELILING PTG  BIL 1 / 2005

PENENTUAN BAYARAN PREMIUM SECARA ANSURAN

PEKELILING PTG  BIL 2 / 2005

KADAR BAYARAN BARU DI BAWAH JADUAL 6 KAEDAH-KAEDAH TANAH JOHOR

PEKELILING PTG  BIL 3 / 2005

PENGELUARAN HAKMILK BAGI TANAH-TANAH

YANG BERPEGANG DENGAN AO, AA, AAG

AAL, AAL N/V DAN AL-SAGOFF

PEKELILING PTG  BIL 4 / 2005

TATACARA MENGELUARKAN PERMIT BAHAN-BAHAN BATU.

PEKELILING PTG  BIL 5 / 2005

BAYARAN MEMPERBAHARUI PERMOHONAN

KEBENARAN PINDAHMILIK BAGI TANAH-TANAH

YANG ADA SEKATAN KEPENTINGAN DAN BAYARAN

MEMPERBAHRUI PERMOHONAN KENBENARAN PEMILIKAN

KEPADA BUKAN WARGANEGARA YANG TELAH TERBATAL

KELULUSANNYA ( KTN SEKSYEN 124 DAN 433B )

PEKELILING PTG  BIL 6 / 2005

PENGELUARAN HAKMILIK BLOK SELEPAS

KELULUSAN SERAHBALIK DAN KURNI SEMULA

PEKELILING PTG  BIL 1 / 2006

KERTAS CADANGAN MENOLAK TUNTUTAN BAYARAN BAGI BAYARAN LEBIHAN PREMIUM YANG DIJELASKAN OLEH PEMAJU DALAM KEADAAN PINDAAN LEAUT DARIPADA INDUSTRI/KOMERSIAL KEPADA TUJUAN PERUMAHAN, KOMERSIAL KEPADA PERUMAHAN DAN INDUSTRI KEPADA KOMERSIAL

PEKELILING PTG  BIL 2 / 2006

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGECUALIAN PERUNTUKAN UNIT BUMIPUTERA KERANA PEMBAHAGIAN KEPADA AHLI KELUARGA ATAS KELULUSAN SERAHBALIK DAN KURNIA SEMULA

PEKELILING PTG  BIL 3 / 2006

GARIS PANDUAN SERTA CADANGAN MENGENAKAN KADAR BAYARAN PERMIT BAGI MENARA PEMANCAR DAN STRUKTUR PEMANCAR TELEKOMUNIKASI DAN JUGA PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN BAGI TUJUAN YANG TIADABERKAITAN DENGAN PERTANIAN

PEKELILING PTG  BIL 4 / 2006

GARIS PANDUAN PENGENAAN KADAR PREMIUM BAGI KATEGORI YANG TIADA DI DALAM J.P.U. 94

PEKELILING PTG  BIL 1 / 2008

DASAR PENGELUARAN HASIL TANAMAN

(‘TAPPING RIGHT’) DI PENTANDBIRAN TANAH JOHOR

PEKELILING PTG  BIL2 / 2008

TATACARA MEMPROSES PERMOHONAN TANAH TAPAK RUMAH MURAH KERAJAAN DI MANA PEMILIK ASALNYA TELAH MENINGGAL DUNIA.

PEKELILING PTG BIL 1 / 2014

PERLAKSANAAN PENGENAAN BAYARAN 1% DARI GROSS DEVELOPMENT VALUE (GDV) BAGI SERVIS APARTMENT YANG DIJUAL

PEKELILING PTG BIL 2 / 2014

DASAR BARU PEROLEHAN HARTANAH OLEH KEPENTINGAN ASING DALAM NEGERI JOHOR

LANJUTAN PEKELILING PTG BIL 2/2014

LANJUTAN PEKELILING PTG BIL 2/2014 (LAMPIRAN C)

 

PEKELILING PTG BIL 2 - LANJUTAN / 2014

LANJUTAN-PENGEKALAN HAD HARGA MINIMA PEROLEHAN HARTANAH OLEH KEPENTINGAN ASING DI NEGERI JOHOR BAGI PROJEK PEMBANGUNAN HARTANAH YANG MEMATUHI SYARAT.

PEKELILING PTG BIL 3 / 2014

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN SECARA PENTADBIRAN PELEPASAN URUSNIAGA PETAK STRATA BAGI SKIM.SKIITII BERSTRATA DI NEGERI JOHOR

PEKELILING PTG BIL 1 / 2015

DASAR DAN GARIS PANDUAN TATACARA PELAKSANAAN PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (LPS) BAGI TUJUAN PAPAN IKLAN, BILLBOARD DAN UNIPOLE BAGI PENTADBIRAN TANAH JOHOR

 

PEKELILING PTG BIL 1 / 2017

PENGUATKUASAAN PEROLEHAN HARTANAH KATEGORI KEGUNAAN TANAH INDUSTRI/PERUSAHAAN OLEH KEPENTINGAN ASING SELARAS DENGAN KUATKUASANYA KANUN TANAH NEGARA (PINDAAN) 2016

LANJUTAN PEKELILING PTG BIL 1/2017 (LAMPIRAN C)

 

PEKELILING PTG BIL 2 / 2017

PENGENAAN FI BAHARU SUSULAN DARIPADA PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016 BAGI:

  • CATATAN CARIAN RASMI HAKMILIK DAN MAKLUMAT TIDAK BERKUATKUASA;
  • CATATAN CARIAN PERSENDIRIAN HAKMILIK MAKLUMAT TIDAK BERKUATKUASA; DAN
  • DENDA LEWAT KUTIPAN DOKUMEN BAGI URUSAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA

PEKELILING PTG Johor Bil. 3/2017

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PERLANJUTAN TEMPOH PAJAKAN HAKMILIK BERSTATUS PAJAKAN NEGERI DAN PAJAKAN MUKIM

PEKELILING PTG Johor Bil. 4/2017

PROSEDUR OPERASI STANDARD KESELAMATAN BILIK KEBAL PENTADBIRAN TANAH JOHOR

PEKELILING PTG Bil : 4/2018

PINDAAN SYARAT-SYARAT DAN BAYARAN BERKAITAN PERMOHONAN HAKMILIK BLOK ATAS KELULUSAN SERAHBALIK KURNIASEMULA

PEKELILING PTG Bil : 8/2019

 

PINDAAN FEE BAYARAN PERMOHONAN DAN KELULUSAN KEBENARAN PINDAHMILIK/ GADAIAN/ PAJAKAN TANAH HARTANAH YANG MEMPUNYAI SEKATAN KEPENTINGAN DI NEGERI JOHOR

PEKELILING PTG Bil : 10/2019

PERLAKSANAAN PERMIT KHAS UNTUK AKTIVITI TERNAKAN AYAM DI ATAS TANAH YANG TIADA KATEGORI / KATEGORI PERTANIAN

PEKELILING PTG Bil : 11/2019

 PELAKSANAAN APPROVAL OVER SUBMISSION (AOS) BAGI PERMOHONAN UBAHSYARAT DARIPADA TIADA / PERTANIAN (POKOK) KEPADA PERTANIAN (POKOK) DALAM TEMPOH 1 HARI BEKERJA

PEKELILING PTG Bil : 12/2019

PERLAKSANAAN PERINTAH HIBAH DAN PENGENAAN FEE PENDAFTARAN PINDAHMILIK BERDASARKAN PERINTAH HIBAH

 


Go to top