PEKELILING PTG BERJILID

PEKELILING PTG MENGIKUT TAHUN DAN BILANGAN

TAHUN 1987

Bil.1

PENURUNAN KUASA KEPADA P.T.G. DAN P.T.D.- P.T.D.

Bil.2

PENGENAAN BAYARAN PENDAFTARAN DI BAWAH SEKSYEN 124(A)(B) DAN (C) KANUN TANAH NEGARA

Bil.3

PEMILIKAN TANAH OLEH BUKAN WARGANEGARA

Bil.4

MENGENAKAN DENDA KEPADA TUAN TANAH YANG TELAH MENJUAL TANAH MEREKA YANG MEMPUNYAI SEKATAN KEPENTINGAN TANPA TERLEBIH DAHULU MENDAPATKAN KEBENARAN PENGUASA NEGERI

TAHUN 1988

Bil.1

PANDUAN PROSIDUR MENGEMASKINIKAN PERUBAHAN MAKLUMAT DOKUMEN HAKMILIK DAN CUKAI TANAH KEPADA SISTEM DOKUMEN HAKMILIK TANAH DAN PENTADBIRAN CUKAI TANAH BERKOMPUTER

Bil.2

TATACARA MENGELUARKAN HAKMILIK TANAH YANG DIWAKAFKAN DI BAWAH ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

Bil.3

TAMBAHAN KEPADA TAFSIRAN TANAH KOCEK

Bil.4

PREMIUM UNTUK KELAPA SAWIT DAN GETAH BAGI TANAH-TANAH YANG DIKURNIAKAN KEPADA SWASTA

Bil.5

DASAR PENGURNIAAN TANAH BAGI PERUSAHAAN TERNAKAN IKAN, KETAM, UDANG DAN KERANG.

Bil.7

DASAR MENGENAI SYARAT-SYARAT DAN PREMIUM BAGI KELULUSAN SAMBUNGAN PAJAKAN

Bil.8

TANAH YANG DILIPUTI AIR – TINDAKAN LELONG RAYA

Bil.9

PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN BALIK TANAH 1960 BAGI TANAH DALAM KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK.

Bil.10

BUKU PANDUAN KERJA BAGI PEGAWAI-PEGAWAI PETEMPATAN

Bil.11

PENGELUARAN BAHAN BATUAN

Bil.12

MEMASUKKAN KAVEAT PENDAFTAR OLEH FELCRA

Bil.13

LAPORAN BULANAN PENTADBIRAN TANAH

Bil.14

LAPORAN TAHUNAN BAGI PEJABAT-PEJABAT TANAH DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM

Bil.15

SERAHBALIK KURNIASEMULA – KAJIAN SEMULA DASAR

Bil.16

INSENTIF BAGI MENGGALAKKAN BAYARAN CUKAI DALAM TAHUN 1989

Bil.17

KUTIPAN BAYARAN KURNIAAN TANAH

TAHUN 1989

Bil.1

TATACARA PENYEDIAAN PELAN

Bil.2

TAFSIRAN MELAYU DIBAWAH ENAKMEN RIZAB MELAYU TAHUN 1936

Bil.2 Pindaan

TAFSIRAN MELAYU DI BAWAH ENAKMEN RIZAB MELAYU TAHUN 1936

Bil.3

PERATURAN BARU MENGENAI CARA PEMBAYARAN ROYALTI EKSPORT BAHAN BATUAN.

TAHUN 1990

Bil.1

PERLAKSANAAN KAEDAH BARU PENGKELASAN FAIL PERMOHONAN TANAH OLEH INDIVIDU

Bil.2

MELESENKAN SEGALA BINAAN SEMENTARA DI LAUT UNTUK MENANGKAP IKAN

Bil.3

PERATURAN-PERATURAN MENGENAI PENURUNAN KUASA KEPADA PENGARAH TANAH DAN GALIAN DAN PENTADBIR TANAH DAERAH MENGENAI KURNIAAN SEMULA TANAH

Bil.4

TATACARA PENGGUNAAN SURAT-SURAT AKUAN PENYERAHAN TANAH BAGI KES-KES PERMOHONAN SEMULA.

Bil.5

DASAR MENGENAI PENGURNIAAN TANAH UNTUK PAM MINYAK

Bil.6

ISU-ISU MENGENAI PROSES SERAHBALIK DAN KURNIASEMULA

Bil.7

TINDAKAN MENYELESAIKAN TUNGGAKAN PERMOHONAN-PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA

Bil.8

PERATURAN MENGENAI PENGELUARAN HASIL BALAK KEATAS TANAH-TANAH YANG DIKURNIAKAN

Bil.9

TATACARA PENYAMPAIAN KELULUSAN TANAH-TANAH KERAJAAN

Bil.10

GARIS PANDUAN MENYELESAIKAN TUNGGAKAN PENDAFTARAN HAKMILIK TETAP

Bil.11

KADAR-KADAR BARU LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA BAGI TANAH KERAJAAN

Bil.12

PENENTUAN KRITERIA PENGURNIAAN TANAH KEPADA KAKITANGAN KERAJAAN

Bil.13

PINDAAN KADAR BAYARAN PREMIUM

TAHUN 1992

PEKELILING PTG  BIL 1 / 1992… PENGGUNAAN BORANG J18A, J18B, J18C ( ARAHAN PERUBAHAN ) DI PEJABAT-PEJABAT TANAH NEGERI JOHOR

TAHUN 1993

PEKELILING PTG  BIL 1 / 1993…PEMBEKUAN SEMENTARA LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA

TAHUN 2001

Bil.1

GARIS PANDUAN KEPADA JABATAN-JABATAN TEKNIKAL SEMASA MENYEDIAKAN ULASAN PERMOHONAN SERAHBALIK KURNIA SEMULA BERKAITAN DENGAN MASALAH KELEMBAPAN EKONOMI SEMASA DAN PENAWARAN BERLEBIHAN TERHADAP RUANG-RUANG KOMERSIAL, RUANG PEJABAT DAN RUMAH KEDAI.

Bil.2

MEMASUKKAN SYARAT KELULUSAN DALAM PERAKUAN PERMOHONAN SERAHBALIK KURNIA SEMULA UNTUK TUJUAN PEMBANGUNAN DAN PERINDUSTRIAN BAGI TANAH-TANAH YANG TERLETAK DILUAR KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

TAHUN 2005

Bil.1

PENENTUAN BAYARAN PREMIUM SECARA ANSURAN

Bil.2

KADAR BAYARAN BARU DI BAWAH JADUAL 6 KAEDAH-KAEDAH TANAH JOHOR

Bil.3

PENGELUARAN HAKMILIK BAGI TANAH-TANAH YANG BERPEGANG DENGAN AO, AA, AAG, AAL, AAL N/V DAN AL-SAGOFF

Bil.4

TATACARA MENGELUARKAN PERMIT BAHAN-BAHAN BATU.

Bil.5

BAYARAN MEMPERBAHARUI PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK BAGI TANAH-TANAH YANG ADA SEKATAN KEPENTINGAN DAN BAYARAN MEMPERBAHRUI PERMOHONAN KENBENARAN PEMILIKAN KEPADA BUKAN WARGANEGARA YANG TELAH TERBATAL KELULUSANNYA ( KTN SEKSYEN 124 DAN 433B )

Bil.6

PENGELUARAN HAKMILIK BLOK SELEPAS KELULUSAN SERAHBALIK DAN KURNI SEMULA

TAHUN 2006

Bil.1

KERTAS CADANGAN MENOLAK TUNTUTAN BAYARAN BAGI BAYARAN LEBIHAN PREMIUM YANG DIJELASKAN OLEH PEMAJU DALAM KEADAAN PINDAAN LEAUT DARIPADA INDUSTRI/KOMERSIAL KEPADA TUJUAN PERUMAHAN, KOMERSIAL KEPADA PERUMAHAN DAN INDUSTRI KEPADA KOMERSIAL

Bil.2

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGECUALIAN PERUNTUKAN UNIT BUMIPUTERA KERANA PEMBAHAGIAN KEPADA AHLI KELUARGA ATAS KELULUSAN SERAHBALIK DAN KURNIA SEMULA

Bil.3

GARIS PANDUAN SERTA CADANGAN MENGENAKAN KADAR BAYARAN PERMIT BAGI MENARA PEMANCAR DAN STRUKTUR PEMANCAR TELEKOMUNIKASI DAN JUGA PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN BAGI TUJUAN YANG TIADABERKAITAN DENGAN PERTANIAN

Bil.4

GARIS PANDUAN PENGENAAN KADAR PREMIUM BAGI KATEGORI YANG TIADA DI DALAM J.P.U. 94

TAHUN 2008

Bil.1

DASAR PENGELUARAN HASIL TANAMAN (‘TAPPING RIGHT’) DI PENTANDBIRAN TANAH JOHOR

Bil.2

TATACARA MEMPROSES PERMOHONAN TANAH TAPAK RUMAH MURAH KERAJAAN DI MANA PEMILIK ASALNYA TELAH MENINGGAL DUNIA.

 TAHUN 2014

Bil.1

PERLAKSANAAN PENGENAAN BAYARAN 1% DARI GROSS DEVELOPMENT VALUE (GDV) BAGI SERVIS APARTMENT YANG DIJUAL

Bil.2

DASAR BARU PEROLEHAN HARTANAH OLEH KEPENTINGAN ASING DALAM NEGERI JOHOR

LANJUTAN PEKELILING PTG BIL 2/2014

LANJUTAN PEKELILING PTG BIL 2/2014 (LAMPIRAN C)

Bil.2 Lanjutan

LANJUTAN-PENGEKALAN HAD HARGA MINIMA PEROLEHAN HARTANAH OLEH KEPENTINGAN ASING DI NEGERI JOHOR BAGI PROJEK PEMBANGUNAN HARTANAH YANG MEMATUHI SYARAT.

Bil.3

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN SECARA PENTADBIRAN PELEPASAN URUSNIAGA PETAK STRATA BAGI SKIM.SKIITII BERSTRATA DI NEGERI JOHOR

TAHUN 2015

PEKELILING PTG BIL 1 / 2015…

DASAR DAN GARIS PANDUAN TATACARA PELAKSANAAN PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (LPS) BAGI TUJUAN PAPAN IKLAN, BILLBOARD DAN UNIPOLE BAGI PENTADBIRAN TANAH JOHOR

TAHUN 2017

Bil.1

PENGUATKUASAAN PEROLEHAN HARTANAH KATEGORI KEGUNAAN TANAH INDUSTRI/PERUSAHAAN OLEH KEPENTINGAN ASING SELARAS DENGAN KUATKUASANYA KANUN TANAH NEGARA (PINDAAN) 2016

LANJUTAN PEKELILING PTG BIL 1/2017 (LAMPIRAN C)

Bil.2

PENGENAAN FI BAHARU SUSULAN DARIPADA PINDAAN KANUN TANAH NEGARA 2016 BAGI:

Bil.3

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PERLANJUTAN TEMPOH PAJAKAN HAKMILIK BERSTATUS PAJAKAN NEGERI DAN PAJAKAN MUKIM

Bil.4

PROSEDUR OPERASI STANDARD KESELAMATAN BILIK KEBAL PENTADBIRAN TANAH JOHOR

TAHUN 2018

PEKELILING PTG Bil : 4/2018…

PINDAAN SYARAT-SYARAT DAN BAYARAN BERKAITAN PERMOHONAN HAKMILIK BLOK ATAS KELULUSAN SERAHBALIK KURNIASEMULA

TAHUN 2019

Bil.8

PINDAAN FEE BAYARAN PERMOHONAN DAN KELULUSAN KEBENARAN PINDAHMILIK/ GADAIAN/ PAJAKAN TANAH HARTANAH YANG MEMPUNYAI SEKATAN KEPENTINGAN DI NEGERI JOHOR

Bil.10

PERLAKSANAAN PERMIT KHAS UNTUK AKTIVITI TERNAKAN AYAM DI ATAS TANAH YANG TIADA KATEGORI / KATEGORI PERTANIAN

Bil.11

PELAKSANAAN APPROVAL OVER SUBMISSION (AOS) BAGI PERMOHONAN UBAHSYARAT DARIPADA TIADA / PERTANIAN (POKOK) KEPADA PERTANIAN (POKOK) DALAM TEMPOH 1 HARI BEKERJA

Bil.12

PERLAKSANAAN PERINTAH HIBAH DAN PENGENAAN FEE PENDAFTARAN PINDAHMILIK BERDASARKAN PERINTAH HIBAH