• Emailptgj@johor.gov.my
 • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.
 • Emailptgj@johor.gov.my
 • AddressBangunan Dato' Mohamad Salleh Perang, Kota Iskandar, Peti Surat 718, 79576 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim.

Maklumat Bayaran

TATACARA MAKLUMAT CARA BAYARAN DI KAUNTER URUSNIAGA

 • Tunai
 • Kad Debit dan Kad Kredit
 • EFT (Electronic Fund Transfer)
 • Bank Deraf (atas nama PENGARAH TANAH DAN GALIAN JOHOR)

KADAR BAYARAN PENDAFTARAN PENTADBIRAN TANAH NEGERI JOHOR 
SUSUNAN V – BAYARAN PEJABAT KAEDAH-KAEDAH TANAH JOHOR (PINDAAN) (NO.1) 2004 BERKUATKUASA MULAI 1 JANUARI 2005

JADUAL BAYARAN PENDAFTARAN

(Sila rujuk Kaedah-Kaedah Tanah Johor (Pindaan) (No. 1) 2004 dalam “Schedule 6 Table V – Office Fees” bagi lain-lain urusan yang tidak dinyatakan di sini)

PERIHALBORANG KTNKADAR BAYARAN
Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan Perakuan Jualan oleh Mahkamah Perakuan Jualan oleh Danaharta Dimana nilaian tanah:-14A 16F 1(B)B(RM)
kurang RM 25,000 50.00
melebihi RM 25,000 hingga RM 50,000 80.00
melebihi RM 50,000 hingga RM 100,000 150.00
melebihi RM 100,000 hingga RM 200,000 300.00
melebihi RM 200,000 hingga RM 300,000 600.00
melebihi RM 300,000 hingga RM 400,000 1500.00
melebihi RM 400,000 hingga RM 500,000 2000.00
melebihi RM 500,000 dan ke atas +tambahan RM100.00 dikenakan  bagi setiap tambahan nilaian RM50,000 atau sebahagian selepas RM500,000 2000.00+
Pindahmilik Tanah kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor atau Perbadanan Setiausaha Kerajaan Johor14AKecuali
Pindahmilik  Rumah Kos Rendah (tidak melebihi RM25,000 seunit dan tertakluk kepada syarat)14A10.00
Pindahmilik Tanah kepada Benefisiari14A60.00
Pindahmilik Gadaian14B60.00
Pajakan Tanah/Pajakan Kecil Tanah15A/15B150.00
Penyerahan Balik Pajakan15C50.00
Gadaian Menjamin Wang Pokok*16A60.00
Gadaian Menjamin Wang Bermasa*16B60.00
Melepaskan Gadaian*16N60.00
(*Gadaian atau Melepaskan Gadaian bagi Pinjaman Perumahan Kerajaan dikecualikan bayaran)  
Menangguhkan Gadaian16C100.00
Pemberian Ismen17A/17B100.00
Melepaskan Ismen17C100.00
Tenansi/Sewaan Bebas Daftaran60.00
Pembatalan Gadaian18B60.00
Kaveat Persendirian19B150.00
Permohonan Memotong Kaveat Persendirian19H100.00
Permohonan Menarikbalik Kaveat Persendirian19G60.00
Pembatalan Ismen18D60.00
Kaveat Pemegang Lien19D150.00
Menarikbalik/Pembatalan Kaveat Pemegang Lien60.00
Perletakhakan Berkanun30A/30B60.00
Perletakhakan kepada Danaharta60.00
Perintah Perletakhakan oleh Mahkamah60.00
Pembatalan Pajakan/Pajakan Kecil18A60.00
Perintah Larangan oleh Mahkamah100.00
Perlanjutan Tempoh Perintah Larangan60.00
Perlanjutan Tempoh Kaveat Persendirian60.00
Pendaftaran sebagai Pemegang Amanah50.00
Pindahan kepada Pemegang Harta akibat Bankrap60.00
Permohonan Tukar Nama100.00
Permohonan Tukar Alamat26AKecuali
Turunmilik sebagai Wakil (Geran Probet/L.A.)60.00
#Kadar bayaran bagi hakmilik yang berikut dalam satu suratcara/borang/urusan30.00
Memfailkan Suratkuasa Wakil60.00
Mancatatkan Suratkuasa Wakil dalam suratcara30.00
Memfailkan Surat Ikatan Amanah 60.00
Memfailkan Surat Akuan Berkanun60.00
Memfailkan Surat Kebenaran60.00

BAYARAN-BAYARAN URUSAN PEROLEHAN  HARTANAH OLEH KEPENTINGAN ASING

BayaranAmaun (RM)
Daftar PermohonanRM 1000.00 / hakmilik
Bayaran Kelulusan
Bayaran lanjut tempoh kelulusanRM 1000.00 / hakmilik
Bayaran Rayuan Permohonan Yang DitolakRM 2,000/ hakmilik

*2% daripada harga Jualbeli/ nilai pajakan sebagaimana surat Perjanjian Jualbeli/ Pajakan atau minima

  Ubah bahasa »
  Skip to content